Storno podmínky

Zrušení rezervace ze strany hosta

Hotel Duo a.s., se sídlem 28. října 2663/150, 70200 Ostrava, IČO: 26873583 vyhlašuje tyto storno podmínky:

Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně e-mailem.

Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:

 • 30 – 15 dnů před příjezdem 30 % z celkové ceny ubytování
 • 14 – 7 dnů před příjezdem 50 % z celkové ceny ubytování
 • méně než 7 dní před příjezdem 100 % z celkové ceny ubytování
 1. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace hosta, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 2. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
 3. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
 4. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli.
 5. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, vrací klientovi zpět částku převyšující storno.
 6. V případě absence na rezervované wellness proceduře nebo jiné objednané hotelové službě se klientovi účtuje poplatek ve výši 100 % z ceny služby.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2019.
 2. Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).

teplota 24 °C