WiFi

Bezplatný WiFi internet

Hotel Duo nabízí v obou budovách Lux a Retro, na pokojích a ve všech veřejně přístupných prostorách, všem hostům bezplatný vysokorychlostní přístup na internet pomocí technologie WiFi s vlastním zařízením.

Můžete využít váš notebook, tablet, mobilní telefon, iPad, iPhone a další Wi-Fi zařízení.

Technické parametry

Seznam přístupových bodů, SSID: pro připojení využívejte hotspoty pojmenované HotelDuo_VIP-xxx nebo HotelDuo.

Pravidla využívání služby (stručně)

Pro hosty a návštěvníky Hotelu Duo je WiFi síť zdarma, anonymní a nevyžaduje žádné heslo.
Je zakázáno: stahování hudby, filmů, her, torrentů, porna a warez materiálů, zasílání nevyžádané pošty (spam), nelegální chování a nabídky, kompromitovat ostatní účastníky sítě!
WiFi síť Hotelu Duo je nepřetržitě monitorována a provozní informace jsou uchovávány.

Provozní řád veřejné WiFi sítě Hotelu Duo (podrobně)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozní řád veřejné WiFi sítě Hotelu Duo (dále jen „Provozní řád“, nebo „Řád“) upravuje podmínky využívání WiFi sítě hosty Hotelu Duo.

1.2 Sítí Hotelu Duo (dále jen „Síť“) se rozumí skupina vysílačů (dále jen „Vysílače“) na frekvenci 2,4 GHz a 5 GHz umístěných v obou budovách Hotelu Duo. Vysílače lze identifikovat pomocí jména wifi sítě tzv. SSID, které je HotelDuo nebo HotelDuo_VIP-xxx.

1.3 Uživatelem se pro účely tohoto Řádu rozumí osoba, která je řádně zaregistrovaná pro aktivaci internetu v Síti a má v místě připojení pokrytí dostatečně kvalitním signálem pro využívání Sítě. Pro příjem jsou potřeba splnit dvě technické podmínky: 1. být v dosahu signálu alespoň jednoho z výše uvedených vysílačů Sítě a 2. mít zařízení pro příjem signálu technologie WiFi.

Registrace do sítě je zdarma, anonymní a nevyžaduje žádné heslo.

1.4 Uživatel nesmí služby dle tohoto Řádu užívat k účelům a způsoby odporujícími právním předpisům České republiky a tomuto Provoznímu řádu.

Za závažné porušení těchto podmínek je považováno zejména zahlcování Sítě nadměrným objemem dat, poskytnutí přístupu do Sítě třetí neoprávněné osobě, využívání Sítě pro účely podnikání nebo k jakýmkoliv jiným komerčním účelům, užívání Sítě v rozporu se zákony ČR nebo zasílání nevyžádaných zpráv.

Uživatel se zavazuje, že veškerá omezení a povinnosti uvedené v tomto Řádu bude dodržovat a respektovat.

2. Pravidla pro připojení k síti

2.1 Poskytovatel zajišťuje provoz Vysílačů tak, aby jejich provoz byl plynulý a bez zbytečně dlouhých výpadků. Vysílač může být Poskytovatelem odstaven na nezbytně nutnou dobu z důvodu nutné údržby a to i bez předchozího upozornění Uživatelů.

2.2 Síť umožňuje neomezené vyhledávání informací a většinu internetových služeb – jsou povoleny porty pro prohlížení webových stránek (HTTP i HTTPS), SMTP, POP3 (i SSL), IMAP (i SSL), Skype, a další. V síti není zapnuto WPA, šifrovací klíč WEP ani kontrola MAC adres na přístupových bodech. Síť přiděluje privátní dynamickou IP adresu, nikoli reálnou ani pevnou IP adresu. Dále neumožňuje VPN, připojení P2P (Peer-To-Peer) sítě. Nežádoucí je dlouhé, souvislé stahování velkého množství dat, protože jsou tímto omezení další Uživatelé.

2.3 Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenu od DHCP serveru Poskytovatele. Pakliže je zjištěno používání IP adres, které uživatel nezískal od DHCP serveru Poskytovatele, má Poskytovatel právo za hrubé porušení pravidel bez náhrady zamezit Uživateli další připojování k Síti a to okamžitě, bez nutnosti uživatele o tomto faktu informovat.

2.4 Pokud Uživatel nerozumí konfiguraci a instalaci WiFi zařízení, požádá o toto specializovanou firmu, nebo kohokoli, kdo dané problematice rozumí a je schopen provést měření dostupnosti signálu Sítě, nainstalování a konfiguraci zařízení nutného k připojení. Poskytovatel nezajišťuje instalaci, konfiguraci ani další podporu při instalaci zařízení Uživatele.

2.5 Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.

3. Řízení provozu v síti

3.1 V Síti je zakázán veškerý provoz mimo takového, pro který je Síť určena. Síť je koncipována pro připojení hostů a návštěvníků hotelu za účelem získávání informací z webových stránek, e-mailovou komunikaci, případně internetové telefonování.

3.2 V Síti není povoleno používat P2P sítě, torrenty, stahování hudby, filmů apod. Jako nežádoucí je hodnoceno i dlouhé, souvislé stahování velkého množství dat, protože jsou tímto omezení další Uživatelé. Jako dlouhé stahování je hodnocen takový přenos dat, který trvá souvisle déle než 1 hodinu.

3.4 Rychlost připojení ani odezva není v síti garantována a nemůže být uživatelem nijak vyžadována a nárokována. Uživatel využívá síť a kapacitu sítě tak jak je.

3.5 V Síti není dovolenou spouštět vlastní DHCP server či IPv6 RA.

3.6 Poskytovatel je oprávněn okamžitě zamezit připojení Uživatele ohrožující svým chováním infrastrukturu Poskytovatele. Především platí nulová tolerance ke spamování (rozesílání nevyžádané pošty), snahy o kompromitaci ostatních uživatelů sítě a nadměrné využívání sítě (bod.3.6).

4. Hlášení problémů se sítí

4.1 Problémy se Sítí hlaste prosím Recepci Hotelu Duo.

4.2 V případě, že se Uživatel nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Funkčnost služby v nepokrytých prostorech hotelu nelze žádným způsobem nárokovat.

4.3 Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné zarušení frekvenčního pásma. Takovéto přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel řešit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Připojením k Síti je Uživatel vázán tímto Provozním řádem.

5.2 Tento Provozní řád může být Poskytovatelem kdykoli změněn. Aktuální verzi Řádu naleznete na této stránce.

5.3 Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2012. Aktualizace 1. 5. 2021.

Získejte měsíční novinky nebo last minute akce Hotelu Duo jako první!

Vítejte! 👋

Přihlaste se k internetu a odběru našich novinek.